Lĩnh vực hoạt động

Thi công nhà xưởng 2024
Giới thiệu nhà xưởng Công ty TNHH Hải Kim (HaKi Co., Ltd)
Dự án xây dựng Nhà xưởng & Văn phòng điển hình
Dự án Cầu trục điển hình